Cách tính nồng độ mol của Ion trong dung dịch ? Công thức và bài tập minh họa

Cách tính nồng độ mol của Ion trong dung dịch là gì ? Công thức tính kèm bài tập minh họa có lời giải dưới bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về nó. Hãy cùng theo dõi ngay !!!

Tham khảo thêm bài viết khác:

  Một số khái niệm cần nắm

 1. Nồng độ mol là gì ?

Nồng độ mol được định nghĩa là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. ( Đơn vị lít (l) được sử dụng nhiều hơn là ml )

  2. Chất điện li mạnh

– Chất điện li mạnh: khi hòa tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Bao gồm các axit mạnh: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4,… ; các bazơ mạnh như: KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,… và hầu hết các muối.

Ví dụ minh họa:

Khi điện li dung dịch HCl 0,1M: HCl → H+ + Cl-.

==> Lúc này, nồng độ H+ và Cl- thu được đều là 0,1M.

  3. Chất điện li yếu

– Chất điện li yếu: khi hòa tan trong nước, các phân tử hòa tan chỉ tan một phần ra ion. Số còn lại ở dạng phân tử trong dung dịch. Bao gồm các axit yếu: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3,… ; bazơ yếu: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Bi(OH)3,…

Ví dụ minh họa:

Khi điện phân dung dịch HF, ta có phương trình điện li như sau: HF ⇆ H+ + F-

cach tinh nong do mol cua ion trong dung dich

 Cách tính nồng độ mol của Ion

– Nồng độ mol trong dung dịch được tính bằng công thức sau:

CM= n/V

– Trong đó:

  • CM là nồng độ mol
  • n là số mol chất tan
  • V là thể tích dung dịch ( thường là lít).

==> Từ công thức trên, suy ra:

+) Cách tính số mol chất tan trong:

n = Cm x Vdd

+) Cách tính thể tích dung dịch:

Vdd = n/Cm

  Bài tập minh họa cách tính nồng độ mol của Ion

Bài tập 1: Trong 500ml dung dịch có hòa tan 42 gam NaOH. Tính nồng độ mol NaOH của dung dịch ?

– Hướng dẫn giải:

Đổi 500ml=0,5l

nNaOH= 42/40= 1.05 mol

Áp dụng công thức tính nồng độ mol ta có:

Cm = n/Vdd = 1.05/0,5 = 21 ( M)

Bài tập 2: Tính nồng độ các ion trong các dung dịch sau

a) dd H2SO4 0,1M.

b) dd BaCl2 0,2M.

c) dd Ca(OH)2 0,1M.

– Hướng dẫn giải:

a) H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,1 → 0,2 → 0,1

=> [ H+ ] = 0,2M; [ SO42- ] = 0,1M

b) BaCl2 → Ba2+ + 2Cl

0,2 → 0,2 → 0,4

=> [ Ba2+ ] = 0,2M; [ Cl] = 0,4M

c) Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH

0,1 → 0,1 → 0,2

=> [ Ca2+ ] = 0,1M; [ OH] = 0,2M

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi, hy vọng bài viết này sẽ đem đến cho bạn những nội dung hữu ích !!!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply